Система забезпечення та підвищення якості освіти

Система забезпечення та підвищення якості освіти в Університеті повинна будуватися на свідомому, спільному створенні культури якості всіх представників академічної спільноти. Досягнення високої якості освіти нерозривно пов'язане з автономією, традиціями та гідністю академічної спільноти.
Законодавчою базою формування системи внутрішнього забезпечення якості в університеті виступає Закон України «Про вищу освіту» (розділ 5, ст. 16).
За вимогами Закону система внутрішнього забезпечення якості є одним з трьох елементів системи забезпечення якості вищої освіти.
Аналіз процедур та заходів системи внутрішнього забезпечення якості в Університеті дозволив виявити ті елементи, що вже сформовані та ті, що потребують впровадження та (або) удосконалення.

Наказ № 39-А від 11 березня 2016 р. "Про проведення аудиту внутрішньої системи забезпечення якості"

Оцінка системи внутрішнього забезпечення якості
в Університеті імені Альфреда Нобеля

Процедури та заходи системи внутрішнього забезпечення якості згідно Закону України «Про вищу освіту»

Оцінка стану формування і застосування відповідних процедур та заходів в Університеті

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти

Сформовано стратегічні плани розвитку та вдосконалення освітньої діяльності з підготовки фахівців зі спеціальностей з урахуванням потреб ринку праці та освітніх прагнень громадян.
Розроблені та діють: Настанова з якості, Положення про моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості, Положення про центр управління якістю, Положення про департамент дидактики.

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

Затверджено рішенням Вченої ради від 10 грудня 2015 р. механізм створення освітніх програм з урахуванням компетентнісного підходу.
Розробляється механізм моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ВНЗ, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб

Впроваджено механізм оцінювання досягнень студентів-претендентів на отримання стипендій; оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі рейтингів науково-дослідної, науково-методичної та науково-організаційної роботи і рейтингування викладачів за результатами анкетування студентів (Положення про стипендії, Положення про систему рейтингування науково-дослідної, науково-методичної та науково-організаційної роботи викладачів). Результати оцінки та рейтингування оприлюднюються на веб-сайті Університету.

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

Відбувається на регулярній основі.
Ведеться робота над посиленням практичної складової підвищення кваліфікації ПВС кафедр шляхом проходження стажувань на підприємствах, установах, організаціях, участі у міжнародних проектах, грантових програмах, навчання за сертифікованими програмами.

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у т.ч. самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою

Забезпечено необхідними ресурсами (матеріальна база, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, освітній контент MOODLE).
Реалізуються заходи щодо удосконалення організації самостійної роботи студентів, в т.ч. через постійний моніторинг, актуалізацію курсів дисциплін, активізацію використання освітнього контенту MOODLE для студентів як заочної (заочно-дистанційної), так і денної форм навчання.

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

Використовуються інформаційні системи 1-С «Університет», ЄДЕБО.

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації

Інформація про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації, у т.ч. інформація щодо освітніх програм кафедр англійською мовою, оприлюднюється на веб-сайті Університету.

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти

Дипломні та наукові роботи здобувачів вищої освіти, наукові роботи професорсько-викладацького складу перевіряються на предмет академічного плагіату. Основні процедури регламентується Наказом №85-А від 27.03.2015 р. «Про внутрішню систему перевірки наукових та академічних робіт на запозичення (плагіат)».

9) інші процедури і заходи

Формується оновлена інституційна структура системи внутрішнього забезпечення якості

2017-2018 навчальний рік

Періодичний перегляд освітніх програм проводиться з метою перевірки, чи досягають вони встановлених для них цілей і чи відповідають потребам здобувачів і суспільства, що повинно вести до безперервного вдосконалення програми.

Робота щодо подальшого удосконалення змісту навчання знайшла відображення у оновлених за результатами моніторингу та перегляду освітніх програм бакалаврату і магістратури, затверджених на засіданні Вченої ради 21 квітня 2017 р. (протокол № 2).

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальностями (спеціалізаціями):

035 Філологія (Мова і література)

035 Філологія (Переклад)(англійська)

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

052 Політологія

053 Психологія 

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

231 Соціальна робота

242 Туризм

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальностями (спеціалізаціями): 

011 Освітні, педагогічні науки

035 Філологія (Мова і література)(англійська)

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)(англійська)

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

231 Соціальна робота

292 Міжнародні економічні відносини

  2016-2017 навчальний рік

33 нових бакалаврських та магістерських освітніх програм, що базуються на результатах навчання з урахуванням європейських стандартів вищої освіти, норм національного законодавства та спрямовані на забезпечення якості освітніх послуг, затверджено на засіданні Вченої ради 21 квітня 2016 р. (Протокол № 3).

В основі розроблених освітніх програм лежить компетентністний підхід, враховані думки всіх стейкхолдерів, включаючи роботодавців, що надає шанс реально покращити якість підготовки здобувачів та їх спроможність працевлаштування на національному й світовому ринках праці.

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальностями (спеціалізаціями):

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

035 Філологія

075 Маркетинг

052 Політологія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

231 Соціальна робота

242 Туризм

053 Психологія (Психологічне та організаційне консультування)

053 Психологія (Сімейна психологія)

081 Право

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

035 Філологія (Мова і література)

073 Менеджмент

056 Міжнародні економічні відносини

Освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальностями (спеціалізаціями): 

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

035 Переклад

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (Економічна кібернетика)

231 Соціальна робота

053 Психологія (Психологічне та організаційне консультування)

053 Психологія (Сімейна психологія)

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

073 Менеджмент

073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

056 Міжнародні економічні відносини

081 Право

035 Філологія (Мова і література-англійська)

Система забезпечення та підвищення якості освіти