Наукові досягнення

 

СПИСОК
викладачів Університету імені альфреда нобеля, які захистили докторські  дисертації
у 2017 році

Холод Сергій Борисович - 7 червня 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка за темою «Інфраструктурне забезпечення саморозвитку на мезорівні: концепція та методологія» (науковий керівник – доктор економічних наук Войт С.М.).

 

Паршин Юрій Іванович - 17 березня 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством за темою «Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: концепція та методологія» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Верхоглядова Н.І.).

СПИСОК
викладачів Університету імені Альфреда Нобеля, які захистили кандидатські  дисертації
у 2017 році

 

Вуколова Катерина Володимирівна - 28 вересня 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови за темою «Соціолінгвістична варіативність мовлення носіїв Пітсбурзького діалекту» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Зірка В.В.).

 

Євтушенко Ольга Анатоліївна - 30 червня 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) за темою «Управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Зборовська О.М.).

 

Пестовська Зоя Станіславівна - 29 червня 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) за темою «Управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Ткаченко В.А.).

 

Вєльчева Ксенія Олександрівна - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – Література зарубіжних країн за темою «Видіння про Петра Орача» Вільяма Ленґленда: поетика жанру» (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Привалова Л.П.).

СПИСОК
викладачів, які захистили кандидатські дисертації у 2016
році
 

Виселко Андрій Дмитрович (науковий керівник -  професор О.Б.Тарнопольський)
2 лютого 2016 захистив дисертацію на тему "Формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників в продуктивних видах мовленнєвої діяльності" за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови

СПИСОК
викладачів, які захистили докторські дисертації у 2015
році

Болгар Тетяна Миколаївна 28 грудня 2015 року захистила дисертацію у   спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за темою „Управління проблемними кредитами банку” (науковий консультант – д.е.н. Гуцал І.С.).(із Кременчуцької філії)

Ганна Яківна Глуха 12 березня 2015 захистила дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки на тему: "ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФАКТОРИ, ПОКАЗНИКИ, РЕГУЛЮВАННЯ"

Гармідер Лариса Дмитрівна 27 лютого 2015 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді ВНЗ УКООПСПІЛКИ ”Полтавський університет економіки і торгівлі” за темою
„Розвиток кадрового потенціалу торговельних підприємств: концепція та методологія” за спеціальністю 08.00.04  – економіка та управління підприємствами (науковий консультант – д.е.н. Павлова В.А.).

СПИСОК
викладачів, які захистили кандидатські дисертації у 2015
році

Максимова Лариса Петрівна (наук. кер. Поясок Т.Б.) захистила дисертацію за темою „Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій” 30 листопада 2015 року за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (ДУАН)

Світлична Олена Русланівна 29 травня 2015 захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання іноземних мов на тему «Методика навчання майбутніх перекладачів усного послідовного двостороннього перекладу у фінансово-банківській галузі (англійська та українська мови)».

Ключник Руслан Максимович 28 квітня 2015 у вченій раді Д 08.051.08 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Криза як чинник розвитку політичної системи» за спеціальністю 23.00.02 - Політичні інститути та процеси. Науковий керівник - доктор політичних наук, професор Кривошеїн Віталій Володимирович.

Лоза Олена Олександрівна (наук. кер. Батраченко І.Г.) захистила дисертацію за темою
„Особистості перфекціонізму як особистісної риси державних службовців” 10 березня 2015 року за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Лимонова Ельвіна Миколаївна (наук. кер. Задоя А.О.) захистила дисертацію за темою „Державне регулювання діяльності ТНК у національному господарстві України:  трансрівневі імперативи” 25 лютого 2015 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Атамас Олександр Петрович (наук. кер. Івашова Л.М.) захистив дисертацію за темою „Розвиток виробничих формувань інфраструктури ринку зерна в Україні” 24 лютого 2015 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 СПИСОК
викладачів, які захистили докторські дисертації у 201
4 році

Степанова Ганна Аркадіївна 25 червня 2014 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою „Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920-1930-х рр.: естетика, по етологія, типологія за спеціальностями 10.01.04 – література зарубіжних країн та 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Кожушко Світлана Павлівна 17 жовтня 2014 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Класичного приватного університету за темою „Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тараненко Ірина Всеволодівна 25 листопада 2014 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету за темою „Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній системі” за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

СПИСОК
викладачів, які захистили кандидатські дисертації у 201
4 році

Сергєєва Олена Романівна (наук. кер. – к.е.н. Авостенко Т.О.) захистила        дисертацію за темою „Оцінювання рівня розвитку місцевого     самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського     суспільства” 21 січня 2014 р. за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Сліпченко Лариса   Борисівна  (наук. кер. – д.пед.н. Тарнопольський О.Б. ) захистила дисертацію за темою „ Методика формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх фахівців з міжнародної економіки 23 травня 2014 року за спеціальністю 13.00.02 –теорія і методика навчання: германські мови.

Вакулич Марія Михайлівна (наук. кер. Кузнєцова С.А.) захистила дисертацію за темою „Управління інвестиційним кліматом в економіці України” 23 червня 2014 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Воробйова Катерина Олександрівна (наук. кер. Задоя А.О.) захистила дисертацію за темою „Державне управління макроекономічними валютними ризиками” 14 жовтня 2014 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством .

Саламацька Ольга Юріївна  (наук. кер. Верхоглядова Н.І.) захистила дисертацію за темою „Адаптивне маркетингове управління будівельним комплексом України” 14 жовтня 2014 р. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Діяльність спеціалізованої вченої ради (2003-2014)
Наукові досягнення викладачів Універсиету Альфреда Нобеля (2003-2014)

СПИСОК
аспірантів та здобувачів,
які захистили кандидатські дисертації

у спеціалізованій вченій раді К 08.120.01
при Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля
у 2003 – 2014 роках

2003200420052006,   2010
2011
201220132014

СПИСОК
викладачів, які захистили докторські  дисертації

у 2004-2014 роках

2004-2006,     2007,     2008,     2009
20102011
201220132014
 

СПИСОК
викладачів, які захистили кандидатські дисертації

в 2005-2014 рр.

 2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014

Наукові досягнення