Порядок проведення кандидатських іспитів

Кандидатські іспити

Згідно з “Положенням про підготовку науково-педагогічних кадрів” ДАК України, кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

Аспіранти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля складають кандидатські іспити  з філософії, іноземної мови і спеціальності.

Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької, іспанської, італійської, французької мов. Якщо для написання дисертації потрібні знання іншої іноземної мови, керівник вищого навчального закладу, наукової установи може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови.

Аспіранти університету можуть складати кандидатські іспити із спеціальності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та в наукових установах, у яких відкрита аспірантура або є спеціалізована вчена рада з відповідної наукової спеціальності – не обов’язково в університеті.

Аспірант, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників.

Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою.

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов'язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

За рішенням приймальної комісії кандидатський іспит із спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.

Аспіранти університету, як правило, складають кандидатські іспити з філософії на кафедрі політології, соціології та гуманітарних наук за типовою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Аспіранти університету складають кандидатські іспити з іноземних мов на кафедрі іноземних мов університету за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Комісії з приймання кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються президентом Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля у складі голови комісії (заступника керівника) і не менше двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів - докторів і кандидатів наук.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту із спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій - кандидатом наук з цієї спеціальності.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а інший - кандидатом філософських наук.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної кафедри, який має науковий ступінь із спеціальності здобувача наукового ступеня кандидата наук і вільно володіє відповідною іноземною мовою.

На кандидатських іспитах можуть бути присутні члени відповідної спеціалізованої вченої ради вищого навчального закладу, керівник, заступник керівника, представники Міністерства освіти і науки України, Державної атестаційної комісії.

Кандидатські іспити за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до відповіді використовуються екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.

Рівень знань аспіранта оцінюється за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

На кожного аспіранта заповнюється протокол кандидатського іспиту, до якого вносяться прізвища членів комісії, присутніх на іспитах, з обов'язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання і посади.

Протоколи засідання комісій з приймання кандидатських іспитів зберігаються за місцем складання кандидатських іспитів протягом десяти років.

Допуск аспірантів до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом президента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, де приймаються кандидатські іспити, повідомляють осіб, зазначених у наказі, про допуск до складання кандидатського іспиту, про час і місце проведення кандидатського іспиту не пізніше ніж за місяць до його проведення.

У разі неявки аспіранта на іспит з поважних причин він може бути допущений президентом університету (першим проректором) до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії.

Рішення комісії з приймання кандидатського іспиту може бути оскаржене президенту університету аспірантом у терміни, встановлені приймальною комісією університету.

Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій встановлюються президентом університету (першим проректором). У разі подання аспірантом до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення.

Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на загальних підставах.

Відповідальність за дотримання встановленого порядку проведення кандидатських іспитів несе голова відповідної приймальної комісії і президент університету.

  Адаптовано до потреб університету
з “Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів” ВАК України,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 року № 309

 

 

Порядок проведення кандидатських іспитів