Аспірантура, докторантура

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Правила прийому до аспірантури - 2019

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті імені Альфреда Нобеля здійснюється за  науковими економічними та педагогічними спеціальностями.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 389 від 8.04.2016 р.  та на підставі рішень Ліцензійної комісії МОН України (протокол № 3/2 від 08 квітня 2016 року) в Університеті імені Альфреда Нобеля розширили провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) за такими спеціальностями:

 • 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями),
 • 051 – Економіка,
 • 073 – Менеджмент,
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Перелік спеціальностей, відкритих у докторантурі Університету імені Альфреда Нобеля, рішення Вченої ради, протокол № 5 від 30 червня 2016 року

 • 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями),
 • 051 – Економіка,
 • 073 – Менеджмент.

Згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2015 року в Університеті імені Альфреда Нобеля створено спеціалізовану вчену раду Д 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та проведення  захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.04 – Економіка та управління  підприємствами (за видами економічної діяльності) та
 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

09 березня 2016 року в Університеті імені Альфреда Нобеля створено спеціалізовану вчену раду К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Ефективність роботи з 2010 по 2017 роки в спеціалізованій вченій раді Д 08.120.01 в Університеті імені Альфреда Нобеля характеризується захищеними аспірантами, здобувачами та співробітниками 50 дисертацій, із них  2- докторські  (21 – викладачами, 36 - аспірантами та здобувачами університету).

За 2015-2017 рр. роботи спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 було захищено вісімнадцять кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, із них  (1 – викладачем, 4 – аспірантами та здобувачами університету).

Прийом заяв та документів від вступників на денну форму навчання та заочну форму навчання на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у паперовій формі буде проводитися у лютому 2018 року.

 Порядок прийому заяв і документів для вступу в Університет імені Альфреда Нобеля

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

05 лютого 2018
14 вересня 2018

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить університет

о 16.00
20 лютого 2018
24 вересня 2018

Проведення співбесід та вступних іспитів

22- 28 лютого 2018
25-29 вересня 2018

Оприлюднення рейтингового списку вступників

о 12.00
01 березня 2018
02 жовтня 2018

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

До 05 березня 2018
До 10 жовтня 2018

Документи для вступу в аспірантуру

 • заяви
 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома) і додаток до нього;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • особовий листок з обліку кадрів та автобіографія;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та копії статей або тез науково-практичних конференцій;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).

Термін навчання в аспірантурі Університету імені Альфреда Нобеля становить 4 роки.

Форма навчання – очна (денна, вечірня) та заочна.

Основа фінансування – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради університету в обсязі, який відповідає рівню B2 Загально європейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до Правил прийому до Університету імені Альфреда Нобеля особам, яків ступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Вступний іспит може проводитися у вигляді співбесіди з обраної спеціальності або іншої форми (за рішенням провідної кафедри).

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається за 100- бальною шкалою.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету імені Альфреда Нобеля протягом одного календарного року. Перескладання вступних випробувань не допускається. 


До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, що затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, за умови наявності трьох штатних працівників — докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету.

Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до докторантури визначається в правилах прийому університету.

Перелік повинен включати, зокрема:

 • заяву;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ніверситету, із згодою бути науковим консультантом в разі йоговступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри університету щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом президента університету.

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі — два роки.

Навчання платне.

З усіх питань просимо звертатися до відділу аспірантури і докторантури університету тел.: 791-12-65 (завідуюча аспірантурою і докторантурою)  або E-mail: svetlana@duan.edu.ua 

Аспірантура, докторантура